Všeobecné obchodní podmínky

1. Oblast platnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž „VOP“) platí mezi objednatelem (společností náležející ke skupině Kaufland) a dodavatelem. Jiné obchodní podmínky, zejména obchodní podmínky dodavatele, se použijí pouze v případě, vyjádří-li s nimi objednatel písemně svůj výslovný souhlas. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí rovněž v případě udělení všech budoucích zakázek, a to i tehdy, jestliže se objednatel při udělení příslušné zakázky výslovně neodvolá na tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2. Místo plnění

Místo plnění bude stanoveno při uzavření smlouvy nebo při objednávce. Nebude-li stanoveno, je objednatel oprávněn určit místo, kde má dodavatel poskytnout své plnění, a to dle své volby. Objednatel je rovněž oprávněn určit jako místo plnění sídlo objednatele.

3. Poskytnutí plnění

Dodavatel poskytuje plnění s dodržením všech zákonů a úředních nařízení a všech povinností vyplývajících z kolektivních smluv (např. vyplácení mzdy v souladu s kolektivními ujednáními). Dodavatel zaručuje, že vlastní všechna nezbytná (úřední) povolení a licence nezbytné pro výkon prací. Dodavatel dodrží uznaná pravidla techniky, zásady hospodárnosti a účelnosti, evropské normy EN a veškeré vnitrostátní normy, předpisy z oblasti úrazové prevence nebo předpisy výrobce. Dodavatel bude používat výhradně látky, materiály, stavební hmoty či stavební díly, které neobsahují žádné známé znečišťující látky (kontaminanty) nebo které jinak neohrožují nezávadnost potravin, zdraví nebo životní prostředí.

4. Odpovědnost za vady  

Není-li stanoveno jinak, odpovídá dodavatel za vady dle obecných právních předpisů.

Dodavatel zaručuje, že jím poskytnutá plnění jsou prosta práv třetích osob. V souvislosti s právními vadami ohledně poskytnutých plnění, za něž odpovídá dodavatel, nahradí dodavatel objednateli všechny škody z nároků, jež uplatní třetí osoby v souvislosti s porušením jejich práv. Toto odškodnění zahrnuje zejména úhradu nákladů v případě soudního či mimosoudního vypořádání.

5. Provedení zakázky vlastními silami nebo s využitím subdodavatelů

Dodavatel je oprávněn pověřit třetí osoby jako např. subdodavatele nebo nezávislé pracovníky pouze na základě výslovného a písemného souhlasu objednatele. Dodavatel si musí souhlas vyžádat při uzavření smlouvy. Objednatel odepře souhlas pouze z věcného důvodu.

Dodavatel odpovídá za kvalitu poskytnutých služeb rovněž v případě využití subdodavatelů. Jsou-li indicie, že sjednaná plnění nejsou ze strany určitého subdodavatele poskytována dle podmínek příslušné smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby konkrétní subdodavatelé nebyli pro provádění zakázek (nadále) využíváni. Tento požadavek lze předpokládat zejména v případě, dojde-li opakovaně, to znamená více než jedenkrát, k nedodržení/překročení dodací lhůty.

Dodavatel se v případě pověření subdodavatele bezvýjimečně zavazuje, že za účelem spolehlivého splnění zahrne povinnosti vyplývající ze smlouvy, zákona a/nebo kolektivních smluv do smlouvy s pověřeným subdodavatelem. Dodavatel se kromě toho zavazuje, že bude pravidelně a bez jakýchkoliv omezení kontrolovat dodržování veškerých těchto ujednání a předpisů/ustanovení ze strany pověřeného subdodavatele.

6. Výhrada plateb  

Uhrazením faktury nedochází ani ke vzdání se práv vyplývajících z opožděného plnění, ani k uznání toho, že ohledně plnění byla udělena zakázka, že je takové plnění úplné či prosté vad. Objednatel je oprávněn pozastavit platby, dokud nebude plnění poskytnuto.

7. Překážka v poskytování plnění / přerušení poskytování plnění  

Existuje-li na straně dodavatele překážka, která mu brání v řádném poskytnutí plnění nebo dojde-li z jeho strany z tohoto důvodu k přerušení poskytování plnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli společně s uvedením důvodů a doby trvání. V případě prodlení s plněním, jež zavinil dodavatel, je dodavatel povinen navrhnout objednateli provedení okamžitých opatření ke zjednání nápravy a sám iniciativně zahájit provádění takových opatření, jež povedou k urychlenému vyřešení nastalé situace. Obvyklé povětrnostní podmínky, s nimiž dodavatel musel při udělení zakázky počítat, se nepovažují za překážku bránící poskytnutí plnění.

8. Postoupení  

Dodavatel smí postoupit nároky či práva ze smlouvy třetím osobám na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Právní nástupnictví / převod smluv  

Objednatel je kdykoli oprávněn převést práva a povinnosti ze smlouvy na jinou společnost náležející ke skupině Kaufland (dále jen „Převod smlouvy“). Dodavatel vyjadřuje předem svůj souhlas s Převodem smlouvy. Převod smlouvy je ve vztahu k dodavateli platný nejpozději v okamžiku, kdy objednatel dodavateli písemně oznámí Převod smlouvy.

10. Započtení a zadržovací právo  

Smluvní strany jsou oprávněny provést zápočet, uplatnit zadržovací právo či vznést námitku nesplnění smlouvy v případě, že vzájemné nároky byly pravomocně zjištěny, jestliže lze ohledně těchto nároků vydat konečné rozhodnutí, byly-li uznány nebo jsou-li nesporné.  

Objednatel je oprávněn provést zápočet rovněž oproti nárokům vůči dodavateli, které vůči dodavateli příslušejí jiné společnosti náležející do skupiny Kaufland a které tato společnost postoupila objednateli k vypořádání, nebo v případě, je-li pohledávka objednatele nesporná.

11. Mlčenlivost  

Smluvní strany se zavazují, že ohledně všech důvěrných informací a dokumentů, např. ohledně podmínek, strategií, informací o společnosti a jejích cílech nebo o osobních údajích, o nichž se dozvěděly před, během a po spolupráci, zachovají po dobu neurčitou mlčenlivost. To platí pro všechny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jež lze jednoznačně identifikovat jako podnikové a obchodní tajemství. Výjimku z povinnosti mlčenlivosti tvoří informace, které jsou v okamžiku poskytnutí některou ze stran již druhé smluvní straně známy, jsou veřejné nebo byly třetími osobami právoplatně získány a dále informace, které byly úřadům a orgánům státní moci sděleny na základě příslušných ustanovení zákona.

12, Zákaz propagace  

Dodavateli je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu objednatele zveřejňovat jména, ochranné známky a jiná ochranná označení objednatele, jakož i skutečnost o spolupráci či jiné informace o objednateli k reklamním účelům. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost vůči médiím o všech informacích, dokumentech a obchodních záležitostech, které získal v průběhu spolupráce, příp. které získal nebo získá výhradně za účelem provedení sjednaného plnění.

13. Úprava vlastnického práva a povinnost vrácení

Všechny dokumenty poskytnuté objednatelem jsou a zůstanou vlastnictvím objednatele. Tyto dokumenty a veškeré kopie, opisy a data uložená na datových nosičích musí být při ukončení smlouvy nebo v průběhu doby trvání smlouvy na výzvu objednatele v plném rozsahu vráceny nebo zničeny (skartovány) a zdokumentovány. Povinnost zničení (skartace) odpadá pouze v případech stanovených zákonem.

14. Ochrana osobních údajů

Strany budou dodržovat ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů. Dodavatel se zejména zavazuje, že zaváže pracovníky pověřené plněním smluvně sjednaných úkolů a činností k dodržování a respektování tajemství v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že dodavatel z pověření objednatele provádí sběr a zpracování osobních údajů či je z jeho pověření používá, jsou smluvní strany povinny předem uzavřít dodatkovou dohodu, v níž musí být upraveny podrobnosti sběru, zpracování a používání osobních údajů z pověření.

15. Dodržování právních a etických norem (compliance) a nedovolené poskytování výhod

Smluvní strany se dohodly, že ohledně veškerých obchodních aktivit musí být dodrženo rozhodné platné právo („compliance“).

Ve vzájemných obchodních vztazích není žádoucí zejména korupce a jiné aktivity v oblasti hospodářské kriminality. Strany nebudou za účelem dosažení smluvních cílů nabízet, slibovat, požadovat ani poskytovat pracovníkům a osobám jim blízkým osobní dary či jiné (i podnikové) výhody, s jejichž pomocí je nekalosoutěžním, nečestným, nepřípustným způsobem zamýšleno poskytnutí výhody jakékoli povahy či hodnoty.

Z tohoto důvodu smluvní strany zaručují, že v oblastech, za něž odpovídají, budou dodrženy všechny příslušné zákony a předpisy, mj. rovněž zákony o boji proti korupci, zákony o ochraně hospodářské soutěže a zákony o ochraně osobních údajů.

Existují-li konkrétní indicie, že společnosti Kaufland nebo určitému obchodnímu vztahu hrozí v důsledku kriminálního jednání velká újma, může dodavatel, a to i na anonymní bázi, informovat obchodní vedení společnosti Kaufland buď prostřednictvím jejího manažera pro otázky dodržování právních a etických norem (compliance) nebo prostřednictvím externího advokáta – důvěrníka, popřípadě může využít internetový oznamovací systém společnosti Kaufland umístěný na jejích internetových stránkách. V této souvislosti je zaručena důvěrnost, přičemž identita bude sdělena pouze na základě výslovného souhlasu dotčeného subjektu. Další informace a podrobnosti ohledně této tématiky jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Kaufland na adrese www.kaufland.cz/compliance nebo v rubrice „O nás/compliance“, kde lze kdykoli získat související podrobné informace.

16. Písemná forma  

Všechny změny či doplnění smluvního vztahu a změna této doložky vyžadují ke své platnosti a účinnosti souhlasné písemné prohlášení obou stran.  

17. Rozhodné právo  

Rozhodným právem je právo země, v níž má objednatel své sídlo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) se výslovně vylučuje.

18. Příslušný soud

Výlučným příslušným soudem je soud dle sídla objednatele, nestanoví-li zákon či jiná úprava jinak.


Stáhněte si všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF

   


Kontakt

IČ: 25110161

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203

169 00 Praha 6